تکست × 4

سه شنبه 1 خرداد 1397 16:28

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تکست ¡دوستی ها یه موقعی میشکنن
ولی اگه واقعا این دوستی بود
با ترمیم دوباره
دوستی قویتر میشه
و گره های محکمی به هم وصل میشنÏíϐÇååÇ : نظرات به ثابت
ÈэÓÈåÇ: تکست ¡
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: یکشنبه 20 خرداد 1397  12:49