پشیمانی !!

جمعه 25 مرداد 1398 || 14:49

نویسنده: ^.^ ガザル ^.^ ||
افرادی که از دنیا رفتن...
بیشتر از افراد زنده گل دریافت میکنند...
چون پشیمانی قویتر از سپاسگزاری است... !! (:کامنت: CM