رفتن

جمعه 28 اردیبهشت 1397 15:47

äæíÓäÏå : ♥●○•..★.. ( آیانا )..★..•○●♥
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تکست ¡

رفتنـ داریم تا رفتنـ
گاهی کسی با دلش میره
گاهی با پاهاش 
اما یه رفتنی هم هست 
که فقط اسمش 
رفتنه!!! 
نه کسی میره 
نه دلی از دلی 
کنده میشه 
و این
☜عذابه☞ÏíϐÇååÇ : نظرات به ثابت
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: جمعه 28 اردیبهشت 1397  23:16