راننده کامیون

سه شنبه 23 بهمن 1397 || 17:41

نویسنده: Μλнλπλ ||
راننده کامیونی وارد رستوران شد . دقایقی پس از این که او شروع به غذا خوردن کرد ، سه جوان موتور سیکلت سوار هم به رستوران آمدند و یک راست به سراغ میز راننده کامیون رفتن . بعد از چند دقیقه پچ پچ کردن ، اولی سیگارش را در استکان چای راننده خاموش کرد ، راننده به او چیزی نگفت .
دومی شیشه نوشابه را روی سر راننده خالی کرد و باز راننده سکوت کرد .
وقتی راننده بلند شد تا صورتحساب را حساب کند ، نفر سوم به پشت او با پا زد و راننده محکم به زمین خورد ، ولی باز هم ساکت ماند .
دقایقی بعد از خروج راننده از رستوران یکی از جوان ها به صاحب  رستوران گفت : چه آدم بی خاصیتی بود ، نه غذا خوردن بلد بود ، نه حرف زدن و نه دعوا !
رستورانچی جواب داد : از همه بدتر رانندگی بلد نبود ، چون وقتی داشت میرفت دنده عقب ، 3 تا موتور نازنین را له کرد و رفت !!کامنت: نظرات