تکست × 44

دوشنبه 3 دی 1397 || 15:52

نویسنده: Μλнλπλ ||


همیشه آرزو هامو برای قاصدکا میگفتم
برای هر یه آرزو یه پرشو به آسمون میسپردم
ولی وقتی به آرزوی رسیدن به تو رسیدم هیچی نموند
انگاری قاصدکا هم بهمون رحم نمیکننکامنت: نظرات