تکست × 40

دوشنبه 15 مرداد 1397 || 13:09

نویسنده: Μλнλπλ ||
https://baq.kz/storage/e0/e082650ecff9a259a4f75fd57ea1a1f8_resize_w_1200_h_.jpg

همه ی اشکام برای رفتن تو نبود!
برای اینه که غرورمو شکستم و بهت گفتم:
دوستـ دارمـکامنت: نظرات