تکست × 3

پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 || 22:53

نویسنده: Μλнλπλ || ارسال شده در: تکستزندگی راهی است
پر از سختی و رنج
اون ماییم که باید تحمل کنیم
و از سختی ها بگذریم
و راه جدیدی رو آغاز کنیم
ولی هر جایی که باشیم
راه های پر پیچ و خم در انتظارموننکامنت: نظرات به ثابت